Спеціалізоване рішення розроблене на базі 1С:Підприємство «Облік на виробництві» розроблено для управління бізнесом, розроблене відповідно до концепції ERP (Eterprise Resource Plaig – управління і планування ресурсів підприємства).

 

Розроблений продукт надає:

 

 • керівництву підприємства й керівникам, відповідальним за розвиток бізнесу, – широкі можливості аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності;
 • керівникам підрозділів, менеджерам і співробітникам, що безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницькою і іншою діяльністю по забезпеченню процесу виробництва, – інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи по своїх напрямах;
 • працівникам облікових служб підприємства – засоби для автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з вимогами законодавства і корпоративними стандартами підприємства.

 

Основні бізнес-процеси:


 • моніторинг і аналіз показників діяльності підприємства (KPI);
 • управління фінансами, у тому числі:
 • бюджетування;
 • формування консолідованої звітності;
 • управління грошовими коштами;
 • управління взаєморозрахунками;
 • бухгалтерський і податковий облік;
 • облік за МСФЗ (IFRS);
 • управління виробничими ресурсами (MRP II), у тому числі:
 • управління даними про вироби;
 • планування виробництва;
 • облік витрат і розрахунок собівартості;
 • управління запасами і складами;
 • управління закупівлями;
 • управління продажами і ціноутворення;
 • управління відносинами з клієнтами (CRM);
 • Управління необоротними активами (EAM);
 • управління персоналом (HRM) і розрахунок заробітної плати.


Автоматизовані ділянки:


 • Моніторинг і аналіз показників діяльності підприємства (KPI)
 • оперативно оцінювати ключові показники діяльності, "охопити весь бізнес одним поглядом";
 • своєчасно виявляти відхилення від плану, негативну динаміку, точки росту;
 • розшифровувати показники з деталізацією до окремих господарських операцій (drill down).


Звіти:


 • Звіт про прибутки та збитки;
 • Аналіз оборотності активів і пасивів;
 • Аналіз прибутковості та рентабельності фінансово-господарської діяльності;
 • Аналіз ефективності використання капіталу.


Управління фінансами


Фінансові плани:


 • бюджет руху грошових коштів (БДДС);
 • бюджет доходів та витрат (БДР);
 • прогнозний баланс;
 • оборотні бюджетів для окремих підрозділів і для окремих видів діяльності підприємства.


Фінансові управління:


 • планування і моделювання різних варіантів бюджетів;
 • збір і аналіз даних про фактичне виконання бюджетів;
 • контроль лимитируемых показників бюджетів;
 • аналіз і оцінка прогнозного та поточного фінансового стану підприємства.


Управління грошовими коштами


 • оперативне планування надходжень і витрат грошових коштів;
 • облік фактичного руху грошових коштів на розрахункових рахунках і в касах.


Взаєморозрахунки з контрагентами


 • фіксація виникнення заборгованості контрагента перед компанією і компанії перед контрагентом;
 • підтримка різних методик обліку заборгованості (по договорах, по операціях, за замовленнями, за окремим господарським операціям);
 • робота з комісіонерами і комітентами;
 • розрахунки в будь-яких валютах;
 • контроль дебіторської заборгованості за сумою і кількістю днів заборгованості;
 • аналіз поточного стану та історії зміни щодо прогнозованої та фактичної заборгованості:
 • прогнозована заборгованість виникає при віддзеркаленні в системі подій, реалізують управлінські рішення (замовлення на купівлю або передачу на комісію товарно-матеріальних цінностей, заявка на отримання грошових коштів і т. д.);
 • фактична заборгованість пов'язана з операціями взаєморозрахунків і моментами переходу прав власності.


Облік за національними та міжнародними стандартами


 • Бухгалтерський облік;
 • Податковий облік;
 • Облік за міжнародними стандартами;


Планування та прогнозування


 • плани продажів, виробництва і закупівель формуються у вартісному/або натуральному вираженні;
 • необхідний вид плану продажу, виробництва або закупівель, як укрупнений, так і уточнений) можна отримати з планів іншого виду;
 • використовується сценарний підхід формування планів;
 • створення різних моделей і варіантів планів в розглянутому періоді дозволяє відобразити альтернативні варіанти розвитку економічної ситуації і вибрати оптимальне рішення;
 • підтримується процес планування "від досягнутого";
 • фінансові результати планування можуть бути проаналізовані в ході бюджетування шляхом складання прогнозного балансу;
 • оперативно одержувані фактичні облікові дані використовуються для план-фактного аналізу відхилень.


Управління виробництвом


Управління даними про вироби


Дозволяє організувати єдину базу нормативно-довідкової інформації для планування виробництва і обліку випуску виробленої продукції, що включає всі необхідні відомості.


Формування укрупненого плану виробництва.


Укрупнений план виробництва будується на основі плану продажів та/або уточнених планів виробництва, визначаючи обсяг виробництва в розрізі номенклатурних груп. 


Управління обслуговуванням і ремонтами устаткування


підтримується управління діяльністю з технічного обслуговування і ремонтів обладнання. Передбачені наступні види технічного обслуговування: огляди, профілактичне обслуговування, профілактичні ремонти, регламентні роботи. 


Позмінне планування виробництва


Попередній календарний план виробництва будується на підставі планів продажів і виробництва, замовлень покупців, позапланових випусків (внутрішніх замовлень). За даними календарного плану виробництва формується позмінний план виробництва.


Виробництво і випуск продукції


На підставі даних фактичного виконання технологічних операцій і випуску виробів для порівняння з плановими даними та прийняття до обліку в інформаційній системі відображаються: незавершене виробництво (наробіток), випуск напівфабрикатів і продукції за зміну, кількість матеріалів, витрачений протягом зміни та/або на конкретний випуск, технологічні параметри виробництва і т. д.


Облік витрат і розрахунок собівартості


Фактичні виробничі і невиробничі витрати підприємства враховуються в необхідних розрізах (підрозділ, стаття затрат, номенклатурна група, замовлення і т. д.) у вартісному і натуральному вимірі, додатково ведеться: оперативний кількісний облік матеріалів у незавершеному виробництві (НЗВ), облік браку у виробництві і на складах, облік переробки давальницької сировини, облік робіт стороннього переробника.


Управління запасами і складами


 • визначення структури запасів;
 • формування облікових параметрів кожної номенклатурної позиції (кілька одиниць вимірювання, характеристики, серії і т. д.);
 • деталізацію розташування матеріалів і товару на складі за місцями зберігання
 • формування повної вартості придбання товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), включаючи облік ВМД і транспортних витрат;
 • ведення роздільного обліку:
 • власних матеріалів;


Управління відносинами з клієнтами (CRM)


Важливим аспектом діяльності підприємства є побудова довгострокових стабільних відносин з постачальниками і покупцями. Концепція CRM (Customer Relationship Management – управління взаєминами з клієнтами) передбачає гармонійне поєднання уніфікованого підходу до зберігання даних про клієнтів з формуванням індивідуального ставлення до кожного клієнта.


Управління персоналом (HRM) і розрахунок заробітної плати


Дозволяє автоматизувати весь комплекс розрахунків з персоналом. Реалізовані основні форми оплати праці: погодинна (з використанням місячних, денних та погодинних тарифних ставок); почасово-преміальна; відрядна; відрядно-преміальна. Формуються документи на виплату зарплати. Підтримується перерахування зарплати на карткові рахунки работков. Результати розрахунку заробітної плати відображаються з необхідним ступенем деталізації: розрахунок управлінської зарплати – в управлінському обліку; розрахунок регламентованої зарплати – в регламентованому обліку.


Особливості нашого рішення:


 • Простий і доступний інтерфейс;
 • Можливість впровадження за 2 місяці;
 • Простота налаштування бізнес-процесів;


Більш докладну інформацію про конфігурації можна отримати, зв'язавшись з нами за телефоном: 0487706030